תנאי השימוש באתר www.Kedemcenter.co.il

הגדרות

 1. ניסוח תנאי השימוש או התוכן יכול שיעשה בלשון נקבה או זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים בכל עניין המוזכר במסמך.
 2. האתר – אתר www.kedemcenter.co.il
 3. משתמש – אתה או כל מי שיכנס, יגיע לצפות, לגלוש או להשתמש בכל אחד משרותי האתר, בין כחבר באחת מקהילות האתר ובין כגולש מזדמן. כל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין ישירות באמצעות האתר ובין בכל דרך אחרת.
 4. ציבור המשתמשים – האתר מיועד לנשים שומרות תורה ומצוות.
 5. החברה – GoHigh
 6. מידע – קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל צורת מדיה כולל טקסט, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחרי, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס, תוכן כתוב או קולי, מוזיקלי, אור-קולי, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית או כל שילוב של הנ”ל.
 7. הפקה – העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, שיכפול, הפצה, סריקה, הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי, העברה של כל חומר כלשהו המפורסם באתר בדרך כלשהי
 8. שימוש – שימוש בכל אמצעי התוכן כהגדרתם בסעיף “מידע”, עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם הצגתם, הפקתם
 9. במסמך תנאי השימוש בכל מקום שנאמר “או” הכוונה היא ל- “ו/או”
 10. בכל מקום בו נאמר “החברה” הכוונה היא גם ל”האתר” ובכל מקום שנאמר “האתר” הכוונה הינה גם ל”חברה”

אתר kedemcenter.co.il מכיל מידע מגוון בכל שטח מקצועי המעניין את הציבור והינו בעל תפוצה רבה.

השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש המובאים במסמך זה. אי הסכמה לאחד או יותר מהתנאים מהווה איסור על המבקר באתר להשתמש בשרותי האתר. כל כניסה לאתר ושימוש בו מעידים על הסכמה ללא תנאי לתנאי השימוש ועל המשתמש לפעול לפי תנאי שימוש אלה.

מכוון שהאתר מאופיין בצביון חרדי, אין להשתמש בתמונות של נשים בתמונת הפרופיל.

בעלות ותפעול

 1. כל המידע באתר הינו בבעלותה הבלעדית או בשימוש ברישיון שהוענק לחברה.
 2. אין לעשות כל שימוש, כהגדרתו לעייל, במידע כלשהו המופיע באתר כולל העתקה או פרסום ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי. שימוש מסחרי יעשה אך ורק תחת הסכמה כתובה עם החברה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר מכל סיבה ובכל עת, ללא הודעה מראש לכל גורם ואין החברה נושאת בכל אחריות כתוצאה משינוי כלשהו שיבוצע.
 5. כל בקשת אישור לשימוש ולצורך קבלת אישור מראש ובכתב של החברה יש להפנות לחברה לכתובת דוא”ל  הבאה  [email protected].

קניין רוחני – הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע המוצג באתר, מוגן סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות ודיני קניין רוחני. לכן כל שימוש במידע המופיע באתר הינו עבירה על החוקי הקניין הרוחני.
 2. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 3. העברת מידע לחברה בעל אופי המפורט להלן, באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפי או גזעני, פוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט. ותוצאותיה תחולנה על המשתמש ולא על החברה. במקרה של אירוע מסוג זה תהיה החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לרשויות בהתאם לצורך.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני השייך לאחרים באופן כלשהו. החומר אינו כולל פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה ברגשות הציבור
 5. המשתמש מצהיר כי אם קיימת בחומר אותו הוא מעביר לאתר התייחסות לאנשים אחרים או כל צד שלישי הרי הוא קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.
 6. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לאתר או לחברה.
 7. המשתמש מתחייב לבדוק כל חומר המועבר לחברה או המועלה לאתר כי הוא נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או תוכנות זדוניות העלולות לפגוע באתר, במחשבי החברה, במחשבי הגולשים באתר או במחשבי לקוחות החברה.
 8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות  רובוטיות מכל סוג שהוא לשם חיפוש, סריקה, העתקה או איסוף אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 9. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשמרים או המשנים את עיצובם כפי שמופיע באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם. דרישה זו כוללת פרסומות ותכנים מסחריים.
 11. אין ליצור קישורים בן האתר לבין אתרים או דפי אינטרנט המכילים תכנים פורנוגראפיים, מעודדי גזענות, הפליה, המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 12. אין ליצור קישורים לתכנים באתר שאינם עונים על הדרישות הבאות: אלמנטים שאינם דף הבית של האתר, אלמנטים שאינם דף אינטרנט במלואו וכפי שהוא. על משתמש שיופנה מאתר אחר לאתר שלנו יראה את הדף המלא במלואו כאילו הוא הגיע אליו מתוך האתר שלנו וללא כל שינוי. חל איסור לקשר לתכנים מתוך האתר ובמנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (תמונה, או קובץ אודיו, סרטון או כל אלמנט אחר). אין לשנות, להסתיר או לעבד את כתובת הדף המלא אליו מפנים מבחוץ.
 13. החברה רשאית לבטל או למחוק תכנים של משתמשים המכילים קישורים אסורים לאתר, או להורות למשתמש לבטל כל קישור שאינו עונה לדרישות הנ”ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 14. המשתמש באתר מתחייב שלא להעלות כל תוכן העלול להטעות צרכן כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, בגרסתו העדכנית ביותר, או משתמש או לקוח של האתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.
 15. המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם, להזין, לקשר לאתר חומר או מסר שעלול להטריד או לפגוע במשתמשים אחרים, לרבות משלוח הודעות ס.מ.ס או כל תוכנת מסרים מיידיים אחרת, באמצעות האתר או השירותים הכלולים בו. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים ברשת או העלול לגרום לנזק או לפגוע במשתמשי האתר
 16. הפרת ההוראות המפורטות לעיל תגרור דרישת שיפוי כנגד המשתמש ולטובת הספק ו/או את החברה הניזוקים.
 17. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל שימוש באתר או קישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של התכנים או המידע כמפורט לעיל או בכל דרך אחרת. כל שימוש, קישור, הצגה או פרסום של התכנים האמורים באתר שנעשו על ידי המשתמש יהיו באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 18. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים הנלווים לשירותים באתר.
 19. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק או תקנה אגב שימוש בשירותי האתר והחברה כולל ולרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הקשור להעברת מידע בין מדינות בכל דרך ובפרט באמצעות רשת האינטרנט.
 20. בהרשמה לאתר המשתמש מסכים לקבל התראות מייל עבור הודעות/תגובות פורום לפי העדפות שמוגדרות באתר. (ניתן לשנות העדפות דרך פרופיל וחשבון המשתמש)
 21. בהרשמה לאתר המשתמש מסכיםמ להתווסף לרשימת תפוצה של חברות האתר לקבלת תכנים, עדכונים וניוזלטר בתדירות שתקבע באתר. (המשתמש יכול להסיר את עצמו בכל עת)
 22. אין לפרסם מודעות או תכנים שכוללים איסוף לידים, לקוחות,עובדים או פרסום מוצרים העומדים למכירה. העושה כן עלול להידרש בתשלום קנס על סך 500 שח לפי שיקול דעתם של הממונים במרכז קדם על הפרסום.

סימני מסחר

 • סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד שלישי אחר. שימוש בלתי מורשה, מכל סוג שהוא, בסימני המסחר המופיעים באתר אסור בהחלט. שימוש בסימני המסחר של החברה חייב להיעשות רק לאחר אישור והסכמה מראש ובכתב:
 • המשתמש אחראי לכל התכנים שהוא מוסר לאתר, לרבות המלצות על שירותים או מוצרים, המלצות כלשהן אחרות, תכנים בפורומים השונים, בתגובות לפוסטים שונים באתר, בבלוגים, או כל פרסום של משתמשים אחרים מכל סוג שהוא.
 • לאור כמויות המידע הגדולות וקצב המידע הזורם באתר,  לא ניתן לבחון את כל תוכן המידע המועבר על ידי המשתמשים לחברה או לאתר החברה. לפיכך , החברה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מעבירה כל שהיא הקשורה לתכולת המידע כהגדרתם בתנאי השימוש. האחריות לכל מידע תהיה על המשתמש או המפרסם.
 • המשתמש מתחייב להכניס לאתר רק תכנים אמיתיים ומדויקים. ללא כוונות מסחריות כלשהן מאחרי הדברים, ללא הפרות זכויות יוצרים, ללא לשון הרע וללא עידוד עבירות על החוק.
 • החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר או במשתמשים או כל גורם אחר. החברה תהיה רשאית במקרה זה לחסום את המשתמש ולמנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
 • התכנים שימסור המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מומלץ לגולש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים. על המשתמש לנהוג בשיקול דעת בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר או פרסום פרטיו. בכל מקרה אין החברה או מפעילי אתר אחראים לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה ממסירת פרטיו האישיים לגורם כלשהו.
 • החברה ממליצה למשתמשים להתייחס לתכנים המופיעים באתר בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על המשתמשים התייעץ ולהיעזר בבעלי מקצוע ומומחים מתאימים לצורך קבלת החלטות נכונות.
 • המשתמש יהיה אחראי בלעדי בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו, מידע מטעה או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 • האתר כולל מידע העומד לרשות המשתמשים כפי שהוא. החברה והאתר אינם בעלי דעה ואין הם אחראים, במפורש או בכלל לגבי
 • המידע המצוי באתר
 • המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר.
 • כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר
 • כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר
 • כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

הפרת זכויות יוצרים

 • משתמשים המעלים לאתר תמונות, צילומים, טקסט, או כל מידע אחר בפורומים, בגלריית התמונות, בפרסום או כל שימוש אחר באתר, מצהירים בזאת כי הזכויות הנן שלהם והם לא מפירים בזאת שום זכויות של אחרים. במידה ומשתמש יעלה כל חומר דיגיטלי כמפורט לעייל ויתברר כי הפר זכויות יוצרים מלוא האחריות תהיה על המשתמש שהפר את זכות היוצרים במודע או שלא במודע.

קישורים לאתרים אחרים

 • אתר קיימים קישורים או הפניות המקשרים את המשתמשים לאתרים אחרים, שאינם בבעלות החברה. אין לפרש את הקישורים או הצגה בדרך כלשהי של המידע כהבעת תמיכה, שותפות, מתן חסות, לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילים הקישורים אלא אם כן צוין כך במפורש על ידי החברה.
 • אם לאור בקשת משתמש החברה או מי מטעמה ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים או באמצעותם.
 • קישור המופיע באתר, אינו מעיד על כך כי לחברה יש שליטה כלשהי על המידע המתפרסם באתר אליו מוביל הקישור. החברה אינה אחראית או שולטת או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. יש לתת את הדעת לכך שלאתרים שונים ישנן אמנות פרטיות שונות שלא בהכרח תואמות את אמנת הפרטיות שלנו. על המשתמש חלה האחריות לבחון את הגדרות הפרטיות באתרים האחרים.
 • המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש או פעולה או התקשרות או רכישה של מוצרים או שירותים שיבצע באתרים אחרים, שהופנה אליהם באמצעות הקישורים באתר.

פרסומות

 • החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר או בהודעות הדוא”ל.
 • פרסומת באתר או בהודעות הדוא”ל אינו מעיד על חסותה של החברה או אחריותה או התחייבותה כלפי המפרסם, המוצר או השירות המפורסם, איכותו, נכונותו או דיוק הפרסום.
 • בשל אופיו הדתי של האתר, אין לפרסם באתר שום תוכן או תמונה שלא ניתן לפרסם בעיתונות החרדית, כמו כן אין לפרסם שום תוכן הנוגד את רוח היהדות הדתית והחרדית המהוה פגיעה בגולשי האתר.

עדכונים ושינויים

 • החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן ללא קבלת אישור מאף גורם או משתמש.
 • המשתמש מסכים בזאת לכל הנאמר בתנאי השימוש בכל עת. על המשתמש להתעדן מעת לעת בשינויים ועדכונים של תנאי השימוש.
 • לחברה זכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות או בקשת אישור מכל גורם
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף, להשמיט כל חומר המפורסם באתר, כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות שימוש במידע באתר

 • האתר מכיל קהילות, פורומים, קבוצות דיון ומידע בנושאים רבים. המשתמש מצהיר בזאת כי שימוש בכל עזרה, שרות, עצה או כל מידע בכל תחומי החיים, המופיע בפורום הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר משמש רק כפלטפורמה להנגשת מידע לכל המשתמשים באתר. כל משתמש יפעיל את שיקול דעתו לגבי שימוש במידע המועלה לאתר. לצורך הבהרה למשל במידה ויהיה פורום המציע עזרה בנושא טרמפים, ומשתמש או משתמשת יעשו שימוש בשרות או מידע המופיע בפורום זה, אזי האחריות תחול על המשמש בלבד. באותה מידה העניין נכון לגבי הצעות עבודה או כל מידע אחר.

סמכויות שיפוט

 • השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה, דרישה, תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית הדין הרבני שיבחר ע”י החברה בעיר בני ברק.

מעוניינת בפרסום

חשוב: לא כל פרסום מאושר, נא לפרט בדיוק במה מדובר

ניתן לפנות גם במייל ל: [email protected]

מה את מחפשת?

מילות מפתח פופולריות לפי תחומים

ניתן לחפש גם מילות מפתח , תפקידים וכישרון מיוחד שאינם מופיעים ברשימות - "נהגת", "ציור בחול" וכדומה.

דילוג לתוכן